:: E-Recruit System ::

แบบฟอร์มตัวแทนจำหน่าย / สาขา
ระบบสะสมเงินเดือน

**กรอกข้อมูลตามความจำเป็น

 
  ข้อมูลเลือกเงินเดือนที่ต้องการ
 เลือกเงินเดือนที่ต้องการ *    
 
 
  เอกสารประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย
แนบไฟล์รูปภาพของท่าน1*     
  ( เฉพาะไฟล์ .JPG , .GIF , .PNG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB เท่านั้น )
  ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุล [ไทย] *       -
ชื่อ-นามสกุล [อังกฤษ] *       -
เลขที่บัตรประชาชน *     
เพศ *      ชาย   หญิง
วัน/เดือน/ปีเกิด *  
   น้ำหนัก * กก.  สูง * ซม.
สัญชาติ *          จำนวนพี่น้อง * คน      ท่านเป็นคนที่ *       ศาสนา *
สถานภาพครอบครัว *      โสด      สมรส      หม้าย      หย่า
สถานภาพทางทหาร *      พ้นภาระทางทหาร    ยังไม่เกณฑ์    ได้รับการยกเว้น
โรคประจำตัว *      ไม่มี     มี     โปรดระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้) *     
เบอร์ติดต่อ *     โทรศัพท์ :    มือถือ :
อีเมล์ *     
  ข้อมูลทางการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขา/วิชาเอก วุฒิการศึกษาที่ได้รับ GPA วันที่สำเร็จ
การศึกษา
(DD/MM/YYYY)
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
  ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน/ฝึกงาน
ระยะเวลาในการทำงาน / ฝึกงาน
วันที่เริ่มงาน ถึง วันที่สิ้นสุด
ตำแหน่ง เงินเดือน (บาท) ลักษณะงาน
-
-
-
  รายละเอียดการปฎิบัติงาน
ปฎิบัติงานเข้ากะได้หรือไม่ *      ไม่ได้    ได้
ปฎิบัติงานต่างจังหวัด  
ได้หรือไม่ *  
   ไม่ได้    ได้
ปฎิบัติงานต่างประเทศ  
ได้หรือไม่ *  
   ไม่ได้    ได้
ประเภทใบขับขี่ที่ท่านมี      รถยนตร์    จักรยานยนตร์    มีทั้ง 2 อย่าง    ไม่มีทั้ง 2 อย่าง
หากผ่านการทดสอบท่าน  
สามารถเริ่มงาน *  
   หลังทราบผล
  ความรู้ความสามารถพิเศษ (Skill)
ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)   TOEIC Score :   TOEFL Score :   IELTS Score :
ความสามารถเพิ่มเติม *     
รางวัลและความสำเร็จ     
  บุคคลอ้างอิง
ชื่อ - นามสกุล สถานที่ทำงาน / ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ความสัมพันธ์
  อื่นๆ
ท่านทราบข่าวการ  
สมัครงานจาก *  
   นสพ. , นิตยสาร    อินเทอร์เน็ต    มีบุคคลแนะนำ    อื่นๆ
หมายเหตุเพิ่มเติม